Kalender
februari 2019
m d w d v z z
« sep    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728  

 

Ouderoverleg = klasoverleg + schooloverleg

Ouder-schoolbetrokkenheid … een noodzaak?

Binnen de ontwikkeling van jonge kinderen spelen ouders en leerkrachten een niet te onderschatten rol. Naast specifieke verantwoordelijkheden trachten beiden het ontwikkelingsproces zo nauw mogelijk op te volgen en waar nodig bij te sturen. ‘Zich op elkaar afstemmen’ is hierbij een noodzaak. Omdat deze onderlinge betrokkenheid de schoolbeleving van kinderen aanzienlijk beïnvloedt, kunnen we niet anders dan hier op in te spelen. Meestal ondervind je dat onderlinge betrokkenheid intenser wordt naarmate de noodzaak en het wederzijds vertrouwen toeneemt. Uit de geleidelijke uitbreiding van louter praktische naar pedagogische gedachtewisselingen blijkt dit sterk.
Elke betrokkene denkt en handelt mee op organisatorisch, pedagogisch en didactisch vlak. Belangrijk hierbij is het verschil tussen mee-denken en mee-beslissen. Mee-denken houdt in dat ouders, leerkrachten en directeur, eventueel ondersteund door externen, samen op zoek gaan. Op pedagogisch-didactisch vlak blijft vanzelfsprekend het team verantwoordelijk voor de richting die wordt uitgegaan. Natuurlijk maken zij wel hun keuze voldoende onderbouwd aan de ouders kenbaar.

Door te kiezen voor een Montessori-school liggen een aantal krijtlijnen waarbinnen gesprekken gevoerd kunnen worden vast. Tijdens gesprekken is het dan ook nodig om hier regelmatig naar terug te grijpen. Uiteraard is met het ‘concept’ van Maria Montessori niet alles gezegd; er zijn immers talloze aspecten die een aanpak vergen die aan de lokale situatie aangepast is. Zo is elke klas op zich een unieke leefwereld die opgebouwd wordt door de eigenheden van de leerkracht, deze van de kinderen en hun respectieve ouders. Ieder jaar, iedere week en zelf iedere dag kunnen er zich nieuwe situaties of moeilijkheden aanbieden die een specifieke aanpak vragen. Om hier telkens een zo adequaat mogelijk antwoord op te vinden zijn ieders inspanningen vereist. Niet de leerkracht alleen maar elke opvoedingspartner moet weten waar de klas naartoe wil om zinvol samenwerken mogelijk te maken.
Met het oprichten van een klas- en schooloverleg willen we de onderlinge betrokkenheid nog verder aandikken.

Het ouderoverleg mag niet verward worden met de individuele kindbesprekingen van een oudercontactdag. Op een schooloverleg worden in tegenstelling tot een klasoverleg klasoverschrijdende aspecten besproken. Net als de klasinterne besprekingen moeten ook deze de school-; klas- en ouderwerking intensiveren. Allicht vergt dit het regelmatig in vraag durven stellen van de effectiviteit; met als doel het ouderoverleg te rationaliseren.
Om dit project te kunnen verwezenlijken is zowel een voldoende inspanning van ouders, leerkrachten en directie als een redelijke kijk op de Montessorivisie doorslaggevend. Door het ouderoverleg juist te doseren en aan te vatten met duidelijke afspraken vertrouwen we erop dat participatie niet als belastend maar eerder als verrijkend ervaren wordt. Dus geen onnodige vergaderingen maar korte en bondige discussies, snelle opvolging, makkelijk toegankelijke verslaggeving en voldoende op voorhand gecommuniceerde vergadermomenten.

Wat op het schooloverleg besproken wordt, komt voort uit het klasoverleg. Het is in die leefwereld dat het grootste deel van het schoolleven zich voor de kinderen afspeelt. Een goede samenwerking vindt zijn oorsprong door de intense betrokkenheid van ouders bij hun eigen kind, dus niet op school- maar op klasniveau. Pas wanneer het klasoverleg voldoende meerwaarde biedt, kan het schooloverleg zijn functie opnemen. Indien niet, worden beide al snel als ballast ervaren.

klasoverleg

De klasseouders zijn verantwoordelijk voor de organisatie van het klasoverleg. Samen met de respectieve leerkracht maken zij de agenda op die minstens een week op voorhand aan alle ouders bezorgd wordt en doen zij al het mogelijke om de ouders zo talrijk en zo enthousiast mogelijk op de vergader- of actiemomenten aanwezig te laten zijn. De klasseouders staan in voor het goede verloop van het overleg: leiding van het gesprek; bewaken van de agenda; snel en accuraat opmaken en beschikbaar maken van het verslag. Zowel ouders als leerkrachten kunnen agendapunten aanbrengen. Belangrijk hierbij is dat de agendapunten door iedereen constructief benaderd worden. Na het behandelen van een agendapunt wordt de conclusie duidelijk geformuleerd; dit om doelloze gesprekken te vermijden. Indien opvolging noodzakelijk blijkt, worden in het verslag de termijn en de wijze waarop vermeld.

Bij voorkeur vindt er om de twee maanden, wat neerkomt op vier à vijf vergaderingen per schooljaar, een klasoverleg plaats. Alle klassen houden hun overlegmoment binnen een korte tijdspanne van ongeveer een week. De data worden gekozen in functie van ouders met kinderen in verschillende klassen. Hierdoor bieden we aan hen de mogelijkheid om op verschillende klasoverlegmomenten aanwezig te zijn.

schooloverleg

Zoals reeds vermeld, komen tijdens het schooloverleg enkel klasoverschrijdende agendapunten aan bod. In eerste instantie wordt het schooloverleg gedragen door de klasseouders van de verschillende klassen; zij representeren hun oudergroep. Uiteraard zijn ook niet klasseouders welkom. Het schooloverleg wordt samengeroepen en voorgezeten door een ouder die zelf geen klasseouder is maar wel door alle ouders en leerkrachten van de school aanvaard wordt. De tijd tussen de verschillende klasoverlegmomenten en het schooloverleg is beperkt zodat de vragen, suggesties, … die daaruit voortvloeien snel aan bod kunnen komen.
Daar op het schooloverleg vaak heel wat punten besproken worden die door de directie behandeld moeten worden, is een afvaardigde van het team telkens aanwezig. Dit kan de directeur van de school zijn of iemand die door het team afgevaardigd en gemandateerd wordt om beslissingen te nemen.

Net als bij het klasoverleg wordt er een bondig verslag met duidelijke afspraken opgemaakt dat zo snel mogelijk aan alle ouders van de school bezorgd wordt.